Pravidlá


FOTO V ZÁHRADE


... je súťažná verejná výstava fotografií
... umožňuje autorom (spĺňajúcim podmienky) bezplatne prezentovať svoju tvorbu
... podporuje autorov vystavovaných fotografií v ich tvorbe a rozvoji talentu
... poskytuje autorom rady odbornej poroty (zloženej z profesionálnych fotografov)
... si kladie za cieľ ukázať širšej verejnosti čaro fotografie
... má ambíciu stať sa aj tradičným rodinným podujatím najmä bratislavčanov

Vystavovateľom doporučujeme:


•	Každý vystavovateľ si zabezpečí upevnenie (štipce) svojich fotografií na výstavnú plochu
•	Vystavované fotografie zjednotiť čo do obsahu, spracovania i formátu
•	Vystavovať fotografie formátu A4 alebo väčšie
•	Zvážiť typ papiera pred tlačou fotografií (lesklý, polomatný, matný)
•	Počet vystavovaných fotografií 4-8

Pravidlá


•	Vystavovateľ sa musí riadne zaregistrovať u usporiadateľa.
•	Registrácia prebieha v stánku priamo na výstave.
•	Inštalácia fotografií je možná po pridelení karty vystavovateľa ktorá bude viditeľne
	umiestnená na výstavnej ploche a slúži na prideľovanie fotobodov.
•	Vystavovateľ musí byť autorom vystavovaných fotografií.
•	Počet vystavovaných fotografií je maximálne 8.
•	V prípade zastúpenia sa musia uviesť pri registrácii údaje obidvoch osôb
	(s uvedením osoby zodpovednej za obsah a správu fotografií).
•	Vystavené fotografie nesmú  byť v rozpore z etickými kódexami a dobrými mravmi,
	svojím obsahom nesmú vzbudzovať verejné pohoršenie, ohrozovať mravnú výchovu mládeže
	ani vyjadrovať zjavné politické názory.
•	Vystavovateľ nesmie žiadnym spôsobom narušiť priebeh podujatia
	a musí sa riadiť pokynmi organizátora
•	Usporiadateľ nezodpovedá za obsah vystavených fotografií a tento rozhodne nevyjadruje názory
	a postoje usporiadateľa.
•	Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť vystavovateľa zo súťaže, deinštalovať jeho expozíciu
	predčasne a vykázať ho z podujatia ak závažným spôsobom poruší pravidlá podujatia.
•	Usporiadateľ nezodpovedá za fotografie a ich prípadné poškodenie.
•	Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu, najmä v súvislosti s počasím.

© 2019, nobaf